مشتریانمشتریان ما

 1. سرمایه گذاران مراکز تجاری
  • ذی نفعان و سهام داران حقیقی / حقوقی ( هیئت مدیران / مدیر عامل )
 2. شرکتهای فعال در زمینه مراکز تجاری
  • شرکتهای مدیر طرح / پروژه
  • شرکتهای مشاورین معماری حقیقی / حقوقی ( هیئت مدیران / مدیر عامل )
  • شرکت ها و مجریان بازاریابی، تبلیغات و فروش.
  • شرکتهای بهره بردار مراکز تجاری ( هیئت مدیران و مدیر عامل )
 3. سرمایه گذاران مشاغل در توسعه شعب
  • صاحبان امتیاز برند ( امتیازداران )
  • نمایندگان امتیاز برند
  • سرمایه گذاران
 4. بانکها و موسسات تأمین کننده مالی
 5. شهرداری ها