طرح سرمایه گذاری توسعه شعبات


مدیریت استراتژیک سرمایه گذاری توسعه شعب مشاغل

قلب تپنده مراکز تجاری، کسبه صاحبان مشاغل و خرده فروشی های کلان زنجیره ای میباشد که استراتژی توسعه شعب و چگونگی ارتقا تخصصی آنها بر اساس امتیازات تجاری ( Ranking ) صورت میپذیرد .
انتخاب مناطق هدف ورود اولین شعبه و به دنبال آن اولویت بندی مناطق هدف بر حسب شناسایی مشتریان جامعه هدف برندها در صنوف مختلف، مأموریت اصلی گروه قوام می باشد که با دارا بودن الگوی مدیریت استراتژیک خود در این رشته طرح سرمایه گذاری توسعه شعب مشاغل را در برندهای مختلف تدوین می نماید.

الگوی مدیریت استراتژیک گروه قوام در طرح سرمایه گذاری توسعه شعب توسط گروه قوام در سه فاز زیر اجرا میشود :

 1. کنکاش محیطی:
  • اولین مرحله برای برنامه ریزی استراتژی بازاریابی تخصصی، عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار برندها میباشد. عوامل داخلی شامل نقاط قوت و ضعف ( SW ) و عوامل خارجی شامل نقاط فرصت و تهدید ( OT ) میباشد.
  • دومین مرحله برای برنامه ریزی استراتژی بازاریابی تخصصی، تجزیه و تحلیل تخصصی اطلاعات بازاریابی به دست آمده از کنکاش محیطی ( SWOT ) است.
 2. تدوین استراتژی سرمایه گذاری:
  • مأموریت
  • اهداف
  • استراتژی های بهم پیوسته و وابسته به توسعه خرده فروشی ها ماننده: طرح انتخاب محل و موقعیت شعب، شرایط اعطاء نمایندگی و حق امتیاز تجاری ( Franchising ) و برندینگ.
  • سیاست های چگونگی انجام استراتژی.

اجرای استراتژی های توسعه واحدهای تجاری با همکاری و معرفی شرکتهای بازاریابی، عملیاتی می گردد.

این مرحله بررسی تغییرات احتمالی موثر داخلی و خارجی بازار و تبعات احتمالی آنها بر مأموریت، اهداف، استراتژی ها و سیاست های اجرایی آن می باشد. انحرافات احتمالی شناسایی و جهت رفع آنها اقدام می گردد.