طرح سرمایه گذاری مراکز تجاری


مدیریت استراتژیک طرح سرمایه گذاری مراکز تجاری

تدوین طرح سرمایه گذاری مراکز تجاری با الگوی مدیریت استراتژیک، هنر و علم و تدوین تصمیم همه جانبه نگری است که سرمایه گزاران را در اهداف بلند مدت خود کمک می کند.
با توجه به اینکه هسته اصلی سرمایه گذاری در مراکز تجاری محض و یا ترکیبی با بخش های هتل، اداری، تفریحی و ورزشی بخش تجاری آنها میباشد، اهمیت تأثیر متقابل کاربری های مختلف در این مجتمع ها نیازی گریز ناپذیر در دستور کار سرمایه گذاران میباشد.
سودآوری با درصد احتمال برگشت سرمایه گذاری بیشتر در بخش مراکز تجاری بدست میاید، بدین منظور خدمات ما با دارا بودن الگوهای مدیریت استراتژیک به صورت تخصصی و اختصاصی، طرح سرمایه گذاری این صنعت ساختمانی را ارائه می نماید.
این مهم توانایی های ارائه توجیه اقتصادی مراکز تجاری را با ویژگی مزیت های رقابتی هرچند در یک منطقه شهری و یا حتی در مجاورت یکدیگر میسر میسازد.

الگوی مدیریت استراتژیک گروه قوام در سه فاز زیر اجرا میشود :

 1. کنکاش محیطی:
  • اولین مرحله برای برنامه ریزی استراتژیک، بازاریابی تخصصی عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار مراکز تجاری میباشد. عوامل داخلی شامل نقاط قوت و ضعف ( SW ) و عوامل خارجی شامل نقاط فرصت و تهدید ( OT ) میباشد.
  • دومین مرحله برای برنامه ریزی استراتژیک، بازاریابی تخصصی تجزیه و تحلیل تخصصی اطلاعات بازاریابی به دست آمده از کنکاش محیطی ( SWOT ) است.
 2. تدوین استراتژی سرمایه گذاری:
  • مأموریت
  • اهداف
  • استراتژی های بهم پیوسته و وابسته پروژه شامل: طراحی نقشه های فاز یک معماری، تبلیغات، اجاره - پیش فروش - فروش نهایی واحدهای تجاری و مدیریت راه اندازی پروژه.
  • سیاست های چگونگی انجام استراتژی.

 • اجرای استراتژی طراحی ( تهیه نقشه های معماری فاز یک ) با همکاری شرکت های مشاور معماری.
 • اجرا ی استراتژی های فروش ( راه اندازی سیستم مهندسی فروش ) با همکاری و معرفی شرکت های پیمانکار و مدیران فروش.
 • اجرای استراتژی های بازاریابی و تبلیغات ( تدوین طرح کمپین ،تبلیغات فروش، تبلیغات افتتاحیه ، تبلیغات رونق کسبی پروژه ) با همکاری شرکت های بازاریابی و تبلیغات.
 • اجرای استراتژی های راه اندازی پروژه ( راه اندازی سیستم مدیریت بهره برداری مراکز تجاری ) با همکاری و معرفی شرکت های بهره بردار.

این مرحله بررسی تغییرات احتمالی موثر داخلی و خارجی بازار و تبعات احتمالی آنها بر مأموریت، اهداف، استراتژی ها و سیاست های اجرایی آن می باشد. انحرافات احتمالی شناسایی و جهت رفع آنها اقدام می گردد.